GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

NA ŚW. MICHOŁ

    W roku 2009 przez Gminny Ośrodek Kultury zostały zrealizowane dwa projekty. Jednym z nich był „Na Św. Michoł" - rekonstrukcja dawnego Jarmarku Giedlarowskiego dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: Dziedzictwo Kulturowe / Priorytet 5. Ochrona dziedzictwa kultury ludowej – wartości 30.000 o dofinansowaniu w wysokości 10.000 z MKiDN.

 

Opis projektu

Projekt polegał na zrekonstruowaniu w formie plenerowego widowiska starodawnego jarmarku odpustowego z początku XX wieku oraz archiwizacji tych unikatowych zwyczajów i tradycji lokalnych na nośniku DVD oraz fotografiach.

Poszczególne etapy polegały na rekonstrukcji widowiska zgodnie z przekazem ustnym oraz istniejącymi dokumentami źródłowymi, a następnie na: (a) opracowaniu scenariusza, (b) realizacji widowiska oraz utrwaleniu w formie nagrania i zdjęć.

Efektem rzeczowym projektu jest utrwalone i zarchiwizowane na płycie DVD widowisko oraz album fotograficzny wydany w wersji drukowanej.

Cele projektu:

- odtworzenie i utrwalenie tradycyjnych zwyczajów jarmarku ludowego wsi giedlarowskiej, należącego do unikatowego dziedzictwa kultury pogranicza galicyjskiego,

- aktywizacja lokalnych środowisk gminy Leżajsk do zachowania i odtwarzania najbardziej wartościowych zjawisk kultury lokalnej, tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego,

- zmiana postrzegania lokalnego dziedzictwa kulturowego przez młodzież poprzez wprowadzenie i zastosowanie wypracowanych w projekcie produktów do edukacji szkolnej lub pozaszkolnej, w szczególności materiałów archiwizujących obrzędy i zwyczaje jarmarczne,

- zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłych poprzez zaangażowanie w realizację oraz uczestnictwo w jarmarku,

- ukazanie różnorodności oraz promowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i gwary ludowej.

Rekonstrukcja i utrwalenie starodawnego odpustowego jarmarku giedlarowskiego jest szczególnie ważne ze względu na jego unikatowy charakter. Specyficzną jego cechą jest wielokulturowość (charakterystyczny dla pogranicza galicyjskiego synkretyzm kulturowy), przejawiająca się w poszczególnych składowych jarmarku (muzyka, gwara sprzedawców, targowanie się, rzemiosło, sprzedawane produkty – zwłaszcza rękodzielnicze i kulinarne).

W celu zachowania jak największego autentyzmu jarmarku, został on zorganizowany w okolicy kościoła (autentyczne miejsce dawnych jarmarków) oraz w czasie parafialnego odpustu.

Wystawienie widowiska „Na Św. Michoł." Odbyło się w trakcie trwania XVI Jarmarku Kulturalnego „Na Michała" w dniu 27 września 2009 r. w Giedlarowej.