GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

image002

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów tradycji ludowych Leżajszczyzny. Na wniosek Komitetu Założycielskiego, w którego skład weszli w zdecydowanej większości członkowie Zespołu Folklorystycznego „Folusz" z Giedlarowej zostało powołane do działalności 23 października 2000 roku. Zarejestrowano go w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie pod pierwotną nazwą Giedlarowskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Giedlarowej w dniu 22.03 2001 roku. Jednocześnie Sąd zatwierdził uchwalony Statut oraz wybrane przez Walne Zebranie członków władze Stowarzyszenia. Szczegółowe cele działalności SMFWL sprecyzowane zostały w rozdziale II • 13 Statutu. Po pięciu latach działalności wprowadzono zmiany w Statucie i Zarządzie Stowarzyszenia, poszerzono zakres działania do całej Gminy Leżajsk, a przede wszystkim zmieniono nazwę na: Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej, która funkcjonuje do dziś. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek GOK Gminy Leżajsk w Giedlarowej. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, którego skład po kolejnych zmianach w dniu 16 kwietnia 2010 r ma się następująco:

- Małgorzata Kula – prezes Zarządu

- Stanisław Nicpoń – wiceprezes

- Stanisław Osip – sekretarz

- Tadeusz Rup – skarbnik

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej jest instytucją wspomagającą działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk w dziedzinie kultywowania ludowych tradycji i zwyczajów na terenie leżajskich wsi. W oparciu o wolontariat zrzeszony w zespołach ludowych i kołach gospodyń wiejskich oraz przy ścisłej współpracy merytorycznej GOK i finansowej Gminy Leżajsk organizuje wiele cyklicznych imprez lokalnych, z których najważniejsze to :

- „Sobótki w Brzózie Królewskiej" – impreza plenerowa,

- „Święto kwitnącej lipy- miodobranie " w Przychojca,

- „Co tam za miedzą"- prezentacja zespołów ludowych w Chałupkach Dębn.,

- Festyn Folklorystyczny w Maleniskach,

- Spotkanie Zespołów Ludowych w Hucisku,

- Spotkanie Ludowych Zespołów Śpiewaczych w Dębnie,

- „Dożynki Wiejskie" w różnych sołectwach Gminy Leżajsk

- „Tradycje i zwyczaje jesienne" w Brzózie Królewskiej

- „Kapuściany Jarmark" w Wierzawicach ,

- „Wieczór Andrzejkowy" w Giedlarowej , Wierzawicach, Chałupkach Dębn.

- Zwyczaje wigilijne i Bożonarodzeniowe w Biedaczowie

Natomiast współorganizuje imprezy ponad lokalne , takie jak Włościańskie Jadło w Giedlarowej czy Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała" przy pomocy merytorycznej GOK Gminy Leżajsk i finansowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku i Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie. W roku 2009 Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem imprez związanych z obchodami 600-lecia Wsi Giedlarowa, np. „Lasowiackie kolędowanie", „100 lat Turków w Giedlarowej", Dożynki Województwa Podkarpackiego.

Jest wydawcą opracowania z historii wsi Giedlarowa pt:"Giedlarowa- nasze trwanie na tle sześćsetletniej historii podleżajskiej wsi" , albumu "Słoma w życiu człowieka – wczoraj i dziś" oraz płyty z kolędami „Foluszowe po Giedlarowski kolędowanie".

Wykaz „małych projektów, na które Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej otrzymało dofinansowanie w roku 2010

1) „ Wzmacnianie i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez rozbudowę oferty kulturalnej w formie cyklu imprez plenerowych" – dotacja przyznana na wniosek Oś Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Podkarpackiego – kwota 19 900,00 zł

2) „Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich –Włościańskie jadło"- z Programu IV Tradycja - Departament Edukacji i Kultury Urzędu marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego – 12 000,00 zł

3) „Giedlarowa- nasze trwanie na tle sześćsetletniej historii

podleżajskiej wsi" z Programu Wydawnictwa – Dep. Ed. i Kultury UM Woj. Podkarpackiego – 10 000,00 zł.

4) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych na terenie Gminy Leżajsk" – Gmina Leżajsk – 45 750,00 zł

Wykaz „małych projektów", na które Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej otrzymało dofinansowanie w roku 2011

1) „ Wzmacnianie i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez rozbudowę oferty kulturalnej w formie cyklu imprez plenerowych" – dotacja przyznana na wniosek Oś Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego – kwota 10 000,00 zł

2) pt:"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych na terenie Gminy Leżajsk w roku 2011" - realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - Gmina Leżajsk kwota w wysokości 48 350,00 .

3)„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt: XVIII Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała"- „Słoma w życiu człowieka wczoraj i dziś" wsparcie realizacji zadania publicznego prze Powiat Leżajski w wysokości 2 500,00 zł.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.