GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Statut

STOWARZYSZENIE

MIŁOŚNIKÓW FOLKLORU

WSI LEŻAJSKIEJ

STATUT

Giedlarowa 2010

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej" w dalszym ciągu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§5

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk.

§6

Stowarzyszenie swoją działalnością statutową wspiera i współdziała z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Leżajsk.

§7

Stowarzyszenie swoją działalnością statutową wspiera i współdziała z organizacjami społecznymi w zakresie kultywowania tradycji ludowych.

§8

Stowarzyszenie swoją działalnością statutową współdziała z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań zleconych przez Gminę Leżajsk.

§9

Stowarzyszenie jest kontynuatorem chlubnych tradycji społecznikowskich wsi

leżajskiej i zamierza je twórczo rozwijać.

§10

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i symboli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

Stowarzyszenie ma prawo powoływania kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§12

Stowarzyszenia może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

Rozdział II

Cele i środki działania

§13

1.Celami działań „Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej" jest:

a) rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców

wsi leżajskiej,

b) wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych

i kulturalnych,

c) ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń

mieszkańców wsi leżajskiej,

d) promowanie wsi w kraju i za granicą.

2.„Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej" realizuje swoje cele poprzez:

a) współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi

i środowiskami twórczymi,

b) prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub w formach określonych innymi przepisami z różnymi podmiotami gospodarczymi,

c) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,

d) organizacyjne i finansowe przygotowanie i współrealizacja modernizacji, napraw i remontów obiektów spełniających określoną funkcję w środowisku

a będących mieniem prywatnym, komunalnym lub wiejskim,

e) inicjowanie i prowadzenie dokumentacji, działalności wydawniczej, reklamowej i popularyzatorskiej,

f) współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14

Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia za zgodą rodziców oraz osoby prawne.

§15

Członkowie dzielą się na.

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

§16

1.Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, który złożył pisemną deklarację i Zarząd przyjął go w poczet członków.

2.Członkiem zwyczajnym może być również niepełnoletni obywatel polski powyżej trzynastego roku życia, którego rodzice złożyli pisemną deklarację

i Zarząd przyjął go w poczet członków.

3.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne przyjęte przez Zarząd, które zadeklarowały gotowość wspierania Stowarzyszenia.

4.Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swych przedstawicieli.

5.Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Zarząd dla osób fizycznych lub osób prawnych spoza Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i wsi leżajskiej.

§17

l. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) korzystanie ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd,

c) uczestnictwa we wszystkich formach działalności stowarzyszenia stosownie do indywidualnych zainteresowań.

2. Członkom przysługuje prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

3. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§18

Członkowie mają obowiązek:

a)     przestrzegać postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)    brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

c)     regularnie opłacać składki członkowskie.

§19

1.Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

b) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres dwu lat, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia, bądź skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,

d) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

e) śmierci członka.

2.Rozpatrywanie odwołań od uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia należy do kompetencji Sądu koleżeńskiego lub Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Organy „Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

§20

1. Organami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna,

d)      Sąd Koleżeński

2.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

§21

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§22

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością

głosów - o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej - przy

obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania,

z wyjątkiem sytuacji określonej w niniejszym Statucie.

2.     W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§23

W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili - liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyboru.

Rozdział V

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

§24

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25

W Walnym zebraniu Członków udział biorą:

a) z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia,

b) z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Zarząd.

§26

Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) dokonywanie oceny realizacji celów statutu Stowarzyszenia,

b) uchwalanie programu i głównych kierunków działania na okres kadencji,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybieranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

f) zatwierdzanie planów działalności i preliminarza budżetowego,

g) odejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję

Rewizyjną , Sąd Koleżeński i Członków Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji

lub współpracy z nimi,

i) uchwalanie regulaminów określających organizacje i tryb pracy organów

Stowarzyszenia,

j) podejmowanie innych uchwał, które wymagają zajęcia stanowiska przez Walne Zebranie Członków,

k) podejmowanie uchwał w sprawach uszczuplenia majątku Stowarzyszenia,

l) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia.

§28

Walne Zebranie Członków uprawnione jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§29

l. Z inicjatywy Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 Członków Zwyczajnych może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, wniosku lub podjęcia

uchwały, a obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

§30

1.Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej składa się                 z 5 pełnoletnich osób wybranych na Walnym Zebraniu Członków, w tym z:

prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 1 członka.

2.Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie

pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§31

Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§32

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami

Walnego z Zebrania Członków,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w imieniu

Stowarzyszenia przez co najmniej 2-wóch członków Zarządu,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) przygotowanie i zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

e) zatwierdzanie projektów preliminarza budżetu, a także bilansów na wniosek

Komisji Rewizyjnej raz na rok,

f) powoływanie i rozwiązywanie kół, nadzorowanie ich działalności

merytorycznej oraz zatwierdzanie ich regulaminów działania,

g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania Członków,

h) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz,

i) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek.

§33

Organizację i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

§34

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą pełnoletni członkowie             w ilości 3 osób.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a ) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości gospodarczej i rzetelności,

b ) przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu,

c) zgłaszanie do Zarządu wniosków wynikających z ustaleń kontrolnych i żądanie

wyjaśnień

d) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

w uzasadnionych przypadkach.

e) kontrola wpłat składek członkowskich.

§36

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VIII

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

§37

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą 3 pełnoletni członkowie Stowarzyszenia.

§38

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1.Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw Członków Stowarzyszenia dotyczących

nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz, naruszanie zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

2.Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,

3.Sąd koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b)zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 3 lat,

c)wykluczenie ze Stowarzyszenia.

4.Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

5.Orzeczenie wydane przez Walne Zebranie Członków w II instancji jest ostateczne.

§39

Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział IX

Koła Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

§40

Koło jest podstawowym ogniwem Stowarzyszenia, a do jego powołania wymagana jest liczba co najmniej 6 osób.

§41

Koła powołuje, nadzoruje działalność i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia.

§42

Organizację i tryb pracy Koła i jego władz określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§43

Władzami Koła są:

1.Walne Zebranie Członków Koła zwoływane co najmniej raz w roku.

2.Zarząd Koła składający się z 3 osób, w tym : przewodniczącego, sekretarza

i skarbnika .

§44

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

a) uchwalanie programu działania Koła na okres kadencji i ocena jego realizacji,

b) zatwierdzanie preliminarza budżetowego Koła,

c) wybieranie członków Zarządu Koła, uzupełnianie składu Zarządu, udzielanie

absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności oraz ocena

funkcjonowania Zarządu Koła,

e) podejmowanie innych uchwał, które wymagają zajęcia stanowiska przez Walne

Zebranie Członków Koła.

§45

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a) kierowanie działalnością Koła zgodnie z jego regulaminem, uchwałami Walnego Zebrania Członków Koła i Statutem Stowarzyszenia,

b) zarządzanie majątkiem Koła,

c) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania Członków Koła,

d) opracowywanie sprawozdań z działalności Koła dla organów Stowarzyszenia,

e) przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła

Rozdział X

Majątek Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej.

§46

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,

spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku

Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2.Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować

darowizny, spadki ,zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć spółki

oraz wchodzić w spółki z innymi podmiotami gospodarczymi według ogólnych

zasad określonych w odrębnych przepisach . Dochód z działalności gospodarczej

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4.Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych

w odrębnych przepisach .

5.Oświadczenie o stanie majątkowym Stowarzyszenia składają 3 pełnoletnie

osoby, upoważnione przez Zarząd , wśród nich obowiązkowo skarbnik .

6.Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub

wiceprezesa oraz sekretarza.

§47

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają zgody organu rejestracyjnego.

Rozdział XI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

§48

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne. Przy podjęciu uchwały w przedmiocie zmiany Statutu nie ma zastosowania • 28 niniejszego Statutu określający możliwość dwukrotnego zwoływania Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

§49

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej rozdysponowaniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§50

Uchwała o rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.