Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Kurs angielskiego w Rzuchowie

W okresie 01.01.2017 – 31.08.2018 Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Język Twoją inwestycją w przyszłość”.

W ramach ww. projektu Stowarzyszenie „NCR” prowadzi kursy języka angielskiego dla 13 grup szkoleniowych na poziomach A1, A2, B1. Zajęcia dla jednej grupy odbywają się w Rzuchowie.
Uczestnikami projektu mogły być:
osoby w wieku 25 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub osoby w wieku 50 lat i więcej (niezależnie od wykształceń), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.
Uczestnicy projektu mają zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki i możliwość uzyskania certyfikatu TELC.
Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, uczących się i niepracujących. W przypadku osób pracujących opłata za cały kurs wynosiła 114,48 zł.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.