Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Giedlarowa

GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY LEŻAJSK

Giedlarowa 285

37-300 Leżajsk

Giedlarowa

W powojennej historii Giedlarowej inicjatywa budowy domu kultury pojawiła się tuż po oddaniu do użytku szkoły podstawowej w 1958 roku, czyli na przełomie lat 50/60 XX wieku. Realizacja całego przedsięwzięcia trwała od 1962 roku do 19 lipca 1964, kiedy to dokonano bardzo uroczystego otwarcia i oddania do użytku wiejskiej publiczności nowoczesnego na owe czasy obiektu.
Pierwszym kierownikiem Gromadzkiego Domu Kultury w Giedlarowej został p. Michał Drzewicki, który tym samym był pierwszym powojennym animatorem życia kulturalnego na wsi. Powstają pierwsze zespoły artystyczne: Zespół Wokalny „Filipinki”, Strażacka Orkiestra Dęta ,a w 1969 roku Kapela Ludowa , która po wielu reorganizacjach personalnych działa do dziś. Po utworzeniu l stycznia 1973 roku Gminy Giedlarowa Gromadzki Dom Kultury przekształcono na Gminny Ośrodek Kultury. Większy zasięg działania, nowe zadania – wszystko to zadecydowało o poszerzeniu bazy lokalowej. W latach 1973-1975 trwa kapitalny remont obiektu. W jego wyniku dobudowano drugą kondygnację, gdzie znalazła swoje pomieszczenia Gminna Biblioteka Publiczna. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną stały się wzorcowymi placówkami kulturalnymi, jednymi z niewielu w województwie rzeszowskim. Zwiększona kadra instruktorska organizuje Amatorski Ruch Artystyczny.
W roku 1976 nastąpiły zmiany administracyjne w kraju, powstała Gmina Leżajsk, która powołała Gminny Ośrodek Kultury w Leżajsku z siedzibą w Giedlarowej. Zakres działania nowego GOK-u zwiększył się o teren 12 miejscowości całej Gminy Leżajsk. Wraz z upływem lat wzrasta poziom życia wsi, a wraz z nim zapotrzebowanie mieszkańców na wyższy poziom usług kulturalnych. GOK stara się sprostać tym wymaganiom. Dzięki zwiększonym dotacjom finansowym z Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie można przeprowadzić kolejny remont kapitalny. Zmiany wystroju wnętrza, głównie sali widowiskowej, zmiana oświetlenia, modernizacja pomieszczeń magazynowych (adaptacja na kuchnię), doprowadzenie gazu ziemnego do budynku – wszystko to bardzo wpłynęło na podniesienie poziomu estetycznego placówki. Prace remontowe zakończono w październiku 1981 roku.
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte charakteryzują się szerokim rozwojem sieci filialnej GOK. Powołuje się do życia Filie GOK w: Chałupkach Dębniańskich, Dębnie, Piskorowicach i Brzozie Królewskiej. Trwają adaptacje istniejących budynków (głównie remiz OSP) na potrzeby działalności kulturalno-oświatowej. I tak kolejno przekazuje się do użytku społeczeństwa we wsiach:
1987 – w Chałupkach Dębniańskich,
1989 – w Piskorowicach,
1991 – nowy, wybudowany od podstaw obiekt w Wierzawicach,
1993 – w Biedaczowie,
2008 – na bazie OSP – w Dębnie,
2012 – w Brzózie Królewskiej
2017 – w Maleniskach
2018 – w Rzuchowie

2021 – we współpracy ze Szkołą Podstawową – w Hucisku

2023 – w Starym Mieście.

Gminny Ośrodek Kultury realizując swoje zadania statutowe organizuje imprezy oświatowe, artystyczne, rozrywkowo – rekreacyjne, prowadzi zespoły artystyczne, koła i kluby zainteresowań. W miejscowościach Gminy, gdzie nie ma placówek filialnych – w okresie letnim prowadzi festyny plenerowe, w oparciu o estrady przenośne . Ponadto GOK sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością placówek filialnych na terenie Gminy Leżajsk oraz zapewnia im metodyczną i organizacyjną pomoc. Za pracę instytucji odpowiedzialny jest dyrektor.
Kolejno dyrektorami Gminnego Ośrodka Kultury byli:

– Michał Drzewicki – 1964 – 1981

– Stanisław Brzuzan – 1981- 1989
– Marek Krauz – 1989- 1997
– Bogusław Rup – 1998-2007
– Stanisław Majcher – 2007 – 2012
– Marek Krauz – od 1 maja 2012 do nadal.

Ośrodek Kultury dotowany jest przez Gminę Leżajsk. Od kilku lat pozyskuje się też dodatkowe środki na finansowanie zadań m.in. z Powiatu Leżajskiego, a także z różnych programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dotacji unijnych. Organizację imprez wspierają również firmy i sponsorzy. Z pozyskanych w ten sposób funduszy prowadzone są remonty, /2007-2008 oraz 2011-2012/ prowadzi się zakup strojów, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego. Ośrodek Kultury w Giedlarowej również dużo czasu i środków finansowych poświęca na kultywowanie ludowych obrzędów i zwyczajów, poprzez organizowanie folklorystycznych imprez, bądź na dokumentowanie /filmy, wydawnictwa/. W roku 2017 przy GOK powstaje Stowarzyszenie „Zrzeszenie Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk”, które aktywnie, w krótkim czasie, aplikuje i realizuje szereg projektów inwestycyjnych i doposażeniowych wspierając bazę kulturalną i społeczną GOK.
Na przestrzeni pięćdziesięciu lat zmienił się nasz kraj, zmienił się świat i życie ludzi. Zmieniają się oczekiwania i zainteresowania naszych odbiorców. Uległy zmianie warunki działalności, zmieniały się formy i metody pracy Ośrodka Kultury. Nie zmienia się jedno – instytucja ta spełnia swe statutowe zadania w zakresie edukacji kulturalnej i organizacji imprez. Zawsze stara się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców – pełni wszak wobec nich usługową rolę. Ośrodek Kultury działa dla mieszkańców wsi i dzięki współpracy z mieszkańcami.

Imprezy organizowane obecnie przez Ośrodek Kultury w Giedlarowej:
1. Dzień Seniora w każdej miejscowości,
2. Gminna Parada Straży Grobowych,
3. Kwietniowe Harce Teatralne – Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych,
4. Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
5. Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich – „Włościańskie Jadło”,
6. Święto Kwitnącej Lipy w Przychojcu,
7. Święto Wsi Stare Miasto,
8. Piknik Rodzinny w Maleniskach,
9. Święto Wsi Hucisko,
10. Biesiada Wiejska w Piskorowicach,
11. Święto Wsi Maleniska,
12. Dożynki Wiejskie- poświęcenie wieńca w Giedlarowej,
13. Dożynki Gminne /co rok w innej miejscowości/,
14. Dni Gminy Leżajsk,
15. Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała”,
16. Jesienne Spotkania Teatralne,
17. Koncerty w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej
18. Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej,
19. Wieczór Andrzejkowy,
20. Premiera musicalu – Koncert Dobroczynny,
21. Wieczerza wigilijna dla osób samotnych,
22. Opłatek dla członków amatorskich zespołów ludowych.
W ramach Ośrodka Kultury działają:

1. Zespół Folklorystyczny „Folusz”– grupa obrzędowa i taneczna,
2. Studio Piosenki
3. Zespół Taneczny „Maraton Boogie”
4. Teatr Muzyczny BROADWAY
5. Szkoła Rysunku i Malarstwa

Pozostałe zespoły działające przy GOK:
1. Dziecięcy Zespół Taneczny „Tramelka” ze Starego Miasta,
2. Zespół „Jagoda” ze Starego Miasta,
3. Zespół „Kalina” z Przychojca.

Przy Ośrodku aktywnie działa także Koło Gospodyń Wiejskich /opis działalności w zakładce KGW/.

GOK świadczy także różnego rodzaju usługi:

• wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe,
• wypożyczalnię zestawów ogródkowych /stoły+ławki/,
• wynajem estrady.

Pracownicy:

Marek Krauz – Dyrektor GOK

Magdalena Niemczyk – zastępca dyrektora GOK ds. artystycznych
Lucyna Wraga – główny księgowy GOK
Alicja Rozlazły – specjalista ds. kadr
Bogusław Rup – kierownik administracyjny
Katarzyna Buszta – animator kultury
Stanisław Osip – muzyk
Jan Fus – technik informatyk
Antoni Szkodziński – konserwator
Bożena Kuczek – robotnik gospodarczy

Ośrodek czynny:

poniedziałek-piątek: 7.00-20.00
oraz podczas imprez.

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej